តើដឹងអត់ថាភ្នំឱរ៉ាល់ នៅលំដាប់ទីប៉ុន្មាន បើធៀបទៅក្នុងចំណោម​ភ្នំខ្ពស់ៗបំផុត​នៅអាស៊ាន​

 ភ្នំឱរ៉ាល់ ជា​ភ្នំ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​នៅ​កម្ពុជា ដែលមាន​កម្ពស់ ១៨១៣ម៉ែត្រ។ បើធៀបជាមួយ​ភ្នំ​ខ្ពស់ៗ​ដទៃទៀត​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន ភ្នំឱរ៉ាល់ ស្ថិតនៅ​លំដាប់ទី ១៣៥។រីឯ​ភ្នំ​ដែលខ្ពស់ជាងគេ​នៅអាស៊ាន គឺភ្នំ Hkakabo Razi នៅក្នុង​ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ប្រទេសមួយនេះ ក៏ជា​ទីតាំងនៃភ្នំ​ខ្ពស់លំដាប់ទី២ ដល់ទី៦ ផងដែរ ដែលរួមមាន ភ្នំ Gamlang Razi (៥៨៧០ម៉ែត្រ), ភ្នំ Peak 5710 (កម្ពស់ ៥៧១៩ម៉ែត្រ), ភ្នំ Dindaw Razi (កម្ពស់ ៥៤៦៤ម៉ែត្រ), ភ្នំ Tami Razi (កម្ពស់ ៥១០១) និងភ្នំ Sheankala Razi (កម្ពស់ ៥០០០ម៉ែត្រ)។

ខាងក្រោមនេះ ជាឈ្មោះភ្នំខ្ពស់ជាងគេទាំង ១០ ប្រចាំតំបន់អាស៊ាន៖

Powered by Blogger.