សម្រេច​​បណ្តេញមន្ត្រីនគរ​បាលចំ​នួន១២រូបចេញ​ពីក្រ​បខ័ណ្ឌ

 ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតស សុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចអនុវត្តន៍វិន័យចំពោះមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន១២រូប នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោមរូបភាពដកហូតមុខតំណែង ឋានន្តរស័ក្កិនិងបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិ។ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតស សុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ។


Powered by Blogger.