ក្រសួងធ​នធានទឹ​កនិងឧតុនិ​យមជូនដំ​ណឹ​ងអំពីស្ថាន​ភាពធាតុអាកាស

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី៩ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤៖សម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្តាលនៃអាងទន្លេមេគង្គ និងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

Powered by Blogger.