ប្រមុខរដ្ឋាភិបា​លសម្រេចជ្រើសរើសព​លទាហានថ្មីចំនួន១,៧៤​១ដើម្បីបំពេញក្រប​ខ័ណ្ឌ

រដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហានថ្មីចំនួន១,៧៤១ដើម្បីបំពេញក្របខ័ណ្ឌ។
Powered by Blogger.