ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងស្តីពី​ស្ថានភាពអា​កាសធាតុនៅកម្ពុជា​ចា​ប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៣ខែ​មករា​ឆ្នាំ២០២៤

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី២១ខែមករាឆ្នាំ២០២៤៖ ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនបន្តមានឥទ្ធិពលខ្សោយគ្របដណ្តប់មកលើខ្ពង់រាបភាគឦសានជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងឦសានខ្សោយ។

រូបអ៊ីនធឺណិត
Powered by Blogger.