ស្ថានភាពធាតុអា​កាសចុះត្រជាក់ចាប់​ពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៥​ខែធ្នូឆ្នាំ២០២៣

 កម្ពុជាស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ធាតុអាកាសបន្តចុះត្រជាក់។


រូបភាពហ្វេសប៊ុក


Powered by Blogger.