ក្រសួងធ​ន​ធានទឹកជូនដំណឹ​ងស្តីពីការព្យាករធា​តុអាកាស​​ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨​ដល់ថ្ងៃទី២៤ខែ​​កញ្ញាឆ្នាំ​២០២៣

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ។

រូបភាពសហការី


Powered by Blogger.