ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ (SEA GAMES) និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣(ក្រសួងព័ត៌មាន)

 ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២  (SEA GAMES) និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣

https://seagames2023media.inb.gov.kh
Powered by Blogger.