អ្នកសារព័ត៌មានជិត 2ពាន់នាក់ និង អន្តរជាតិ 920នាក់ មក ពី 32 ប្រទេស ចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ កំពូល អាស៊ាន នៅ ប្រទេសកម្ពុជា

ក្លិនពិដោរ ដ៏ក្រអូបសាយនៃ ផ្ការំដួលកម្ពុជា កំពុងតែផ្សាយចេញទៅលើ ផេកធំៗ ទូរទស្សន៍ល្បីៗ លើពិភពលោក មានទាំង វេប-សាយ តាម បណ្តាល ប្រទេស-នានា តាម រយះ អ្នកសារព័ត៌មានជិត 2ពាន់នាក់ ចូលរួម យក ព័ត៌មាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំ កំពូល អាស៊ាន នៅ ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុង នោះមានអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ 920នាក់ មកពី 32 ប្រទេស។

វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងយុគសម័យ តេជោសែន ដែលមានឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារឹទ្ធ ជា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងព័ត៌មាន តែងតែ
លេីកទឹកចិត្តយុវជនជំនាន់ក្រោយ អោយយកចិត្តទុកដាក់ និងបេីកចំហរ ចំណេះដឹង ជា រដ្ឋមន្ត្រី រស់រាយ រាក់ទាក់ រាប់
អានមិនប្រកាន់វណ្ណៈឡេីយ ។Powered by Blogger.