កម្រងរូបភាព សញ្ញាប័ត្រព័ត៌មាន , វិញ្ញាបណ្ណបត្រព័ត៌មាន របស់ លោក ភូ សោភ័ណ ចាងហ្វាងការផ្សាយ របស់ Read News ទទួលបាលកន្លងមក

រូបភាព សញ្ញាប័ត្រព័ត៌មាន , វិញ្ញាបណ្ណបត្រព័ត៌មាន របស់ លោក ភូ សោភ័ណ ចាងហ្វាងការផ្សាយ របស់ Read News TV 

ទទួលពីមជ្ឍមណ្ឌល FTC ( Fresh News Training Center )

ទទួលពី សកលវិទ្យាល័យ Knight Center Americas 
( Investigative Journalism in the Digital Age )

ទទួលពី Google News 
(Google News Initiative Digital Growth Program )
ទទួលពី EDWARD
(Mediation Skills Course )


បញ្ចប់ វគ្គ Introduction Online Digital Journalism ពី Meta Journalism Project (Facebook) សហការ
ជាមួយ សារព័ត៌មាន Reuter ដោយជោគជ័យ ។
has completed the Reuters Training Course: Introduction to Digital Journalism


Powered by Blogger.