អបអរសារ ! ថ្ងៃបង្កើត អង្គភាព សារព័ត៌មាន Read News និងថ្ងៃដែលបង្កើត គេហទំព័រ រីដ ញូយ៍ គម្រប់ ១ឆ្នាំ

 អបអរសារ ! ថ្ងៃបង្កើត អង្គភាព សារព័ត៌មាន Read News និងថ្ងៃដែលបង្កើត គេហទំព័រ រីដ ញូយ៍ គម្រប់ ១ឆ្នាំ 

សូមអរគុណបុគ្កលិកទាំងអស់ ដែលបានបំពេញការងារ បានល្អ ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំមកនេះ និងសូមអរគុណ បងប្អូនទាំងអស់ដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តតាមដាន នូវដំណឹងថ្មី ដែលអង្គភាពបានផ្សាយ ។

Powered by Blogger.