ចាប់​ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៤​ខែធ្នូឆ្នាំ២០​២៣ធាតុអាកា​សនឹងចុះត្រជា​ក់

 កម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ធាតុអាកាសនឹងចុះត្រជាក់ដោយក្នុងនោះសីតុណ្ហភាពអប្បបរមានៅពេលព្រឹកពី១៥ដល់២០°C។នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម។

រូបភាពអ៊ីនធឺណិតPowered by Blogger.