រំភើបអត់ Content Creator ខ្មែរយើង ពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូរបស់ YouTube មកវិញហើយ

 កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមកនេះ YouTube បានទម្លាក់ពាណិជ្ជកម្មខ្លះៗត្រឹមជា banner តូចៗលើកម្មវិធីទូរសព្ទរបស់ខ្លួន និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងមុខងារថ្មីវីដេអូខ្លី short ប៉ុន្ដែនៅពេលនេះផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មតូច និងពាណិជ្ជកម្មជាវីដេអូលោតលើវីដេអូក៏បានមកបន្ថែមទៀត ដែលជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ អ្នកបង្កើតមាតិកានានា (content creator) ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕Powered by Blogger.