អាស៊ី ជាទ្វីបធំជាងគេបំផុត តែបែរជា​មានចំនួន​ប្រទេស តិចជាង​ទ្វីប​២​នេះទៅវិញ

  ក្នុងចំណោមទ្វីបទាំង៧ក្នុង​ពិភពលោក ទ្វីបអាស៊ី​ជាទ្វីប​ធំជាងគេបំផុត។ សូមមើលទំហំផ្ទៃដីនៃទ្វីប​ទាំង៧ខាងក្រោម៖

១. អាស៊ី៖ ៤៤ ៥៧៩ ០០០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២. អាហ្វ្រិក៖ ៣០ ២២១ ៥៣២គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣. អាមេរិកខាងជើង៖ ២៤ ៧០៩ ០០០គីឡូម៉ែត​ការ៉េ

៤. អាមេរិក​ខាងត្បូង៖ ៦ ៨៩០ ០០០​គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ

៥. អង់តាកទិក៖ ១៤ ០០០ ០០០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ​

៦. អឺរ៉ុប៖ ១០ ១៨០ ០០០​គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ

៧. អូសេអានី៖ ៨ ៥២៥ ៩៨៩​គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។យ៉ាងណាមិញ ទ្វីប​អាស៊ី ពុំមែន​ជាទ្វីប​ដែលមានប្រទេស​ច្រើនជាងគេបង្អស់​នោះទេ គឺ​តិចជាង អាហ្វ្រិក និងអឺរ៉ុប។ 

សូមមើលខាងក្រោម៖

១. អាហ្វ្រិក៖ មាន ៥៤ប្រទេស

២. អឺរ៉ុប៖ មាន​ ៤៧ប្រទេស

៣. អាស៊ី៖ មាន ៤៤ប្រទេស

៤. អាមេរិក​ខាងជើង៖ មាន ២៣ប្រទេស

៥. អូសេអានី៖ មាន ១៤ប្រទេស

៦. អាមេរិក​ខាងត្បូង៖ មាន ១២ប្រទេស

៧. អង់តាកទិក៖ គ្មានប្រទេស៕Powered by Blogger.